Obchodné podmienky firmy Moment Group, s r. o.

 

 1. Predávajúci

Predávajúcim je vo väčšine prípadov firma Moment Group, s r. o. IČO: 36227102, v niektorých prípadoch môže byť predávajúcim výrobca, alebo iný obchodník.

 1. Kupujúci

Kupujúci je osoba, ktorá zašle objednávku z internetového obchodu www.nabytokforro.sk. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká dňom pripísania na účet zálohovej platby, inej platby, alebo dňom prevzatia tovaru. Čo nastane skôr.

 1. Spôsob objednávania

Po zaslaní objednávky, Vám bude doručený potvrdzovací mail, na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Pokiaľ Vám tento mail nebude doručený, skontrolujte prosím, či e-mail, ktorý ste uviedli, je správny. Ak je e-mailová adresa správna, prosím kontaktujte nás na nabytokforro@gmail.com, alebo telefonicky čísle +421 905 219 948, smskou.

 1. Potvrdenie objednávky

Po doručení potvrdzovacieho mailu, bude kupujúci kontaktovaný, spravidla do troch pracovných dní a budú spresnené podrobnosti k objednanému tovaru, dodacia lehota, spôsob platby a doručenie tovaru.

 1. Doručenie tovaru

Dopravu riešime externými dopravcami, alebo vlastnými vozidlami. Cena dopravného závisí od ceny objednaného tovaru. Dopravca Vám objednaný tovar prinesie na dojednanú adresu a má povinnosť ho zložiť za prvé uzamykateľné dvere.

Tovar je dodávaný vo väčšine prípadov v demontovanom stave s podrobným návodom na montáž. Pri montáži, prosím postupujte podľa tohto návodu na montáž. Predídete tým zbytočným reklamáciám. Všetok dodávaný tovar je dôkladne zabalený a poistený proti poškodeniu. Tovar doručujeme len po spevnených komunikáciách.

 1. Dodacie lehoty

Dodacia lehota je spravidla do desiatich pracovných dní, v niektorých prípadoch sa dodacia lehota môže predĺžiť na 4 až viac týždňov. Všetky podrobnosti budú spresnené po zaslaní objednávky. Počas Vianočných sviatkov a počas letných prázdnin sa môže dodacia lehota predĺžiť o 4 týždne.

 1. Prevzatie tovaru

Doručenie zásielky sa uskutoční v dohodnutom termíne, pri prevzatí zásielky postupujte podľa nasledovných upozornení:

pri preberaní tovar dôkladne skontrolujte počet balíkov podľa dodacieho listu

kontrolujte neporušenosť obalov keď zásielka obsahuje sklo, zrkadlo prípadne iný krehký materiál, ihneď ho rozbaľte a skontrolujte

 1. Platba tovaru

Môžete si zvoliť niekoľko spôsobov platby.

Platba dobierkou. Platí sa v hotovosti dopravcovi, pri preberaní zásielky.

Platba na splátky cez spoločnosti Home Credit, Quatro. Tovar Vám bude dodaný až po pripísaní Vašej kompletnej platby na náš bankový účet.

 1. Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

 1. Ochrana osobných údajov

10.1 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10.2 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov prípadne newsletterov. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas.

 1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

11.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Moment Group, s r. o., Esterházyovcov 1618, Galanta, 924 01, e-mail: nabytokforro@gmail.com, tel: +421 905 219 948 Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

11.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Zašlite nám tovar späť alebo ho osobne prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. V prípade že nedokážete tovar doručiť vlastnými prostriedkami. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 1. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na nabytokforro@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.